Elérhetőségek

Bázakerettye Község hivatalos honlapja

Cím: 8887 Bázakerettye,
Fő út 4.
Telefon:
+3693348003
E-mail:
hivatal@bazakerettye.hu
Facebook


Kisbolt üzemeltetésére pályázat

Bázakerettye Község Önkormányzata

8887 Bázakerettye, Fő út 4.

 

 

Pályázati felhívás-Bolt üzemeltetése

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

„Bolt üzemeltetése Bázakerettye Község Önkormányzata

– Kerettyei Csemege”

 tárgyban

 

 

 1. A pályázati felhívás tárgya

 

Bázakerettye Község Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló  7/2012(IV.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) vonatkozó előírásai alapján

egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet

a tulajdonában lévő – jelen pályázattal érintett - ingatlan 3. pontban meghatározott területű részének bérbevételére bolt üzemeltetése céljából bérleti szerződés megkötésével, bérleti díj és rezsiátalány átutalással történő megfizetése mellett.

A pályázati eljárás pályázója lehet minden olyan természetes személy (egyéni vállalkozó, egyéni cég), jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, aki/amely a Bérlemény bolt céljára való üzemeltetését érintően üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jogosult és megfelel a jelen pályázatban foglalt feltételeknek.

 1. A bérleti szerződés időtartama: határozott idejű, a szerződéskötéstől számított 60 hónap. A szerződés a mindkét fél részéről történő aláírást követő napon lép hatályba.

 

2.  A Kiíró megnevezése, elérhetősége

 

Kiíró megnevezése:     

Címe:                            8887 Bázakerettye, Fő út 4.

Postai cím:                   8887 Bázakerettye, Fő út 4.

E-mail:                          hivatal@bazakerettye.hu
Bázakerettye Község Önkormányzata

Kapcsolattartó neve:     Csatlós Csilla polgármester,

Telefon:                         + 36 30-288-3616

 

Kiíró felhívja Pályázók figyelmét, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Kiíró visszautasít minden olyan „kapcsolattartási” formát mely nem dokumentálható! Pályázónak valamennyi, az eljárás során a Kiírónak megküldésre kerülő okmányon fel kell tüntetnie az eljárás tárgyát, valamint hivatkozási számát!

 

 1. A pályázati kiírással érintett helyszín; helyszínbejárás

 

Neve

Címe

Bérlendő terület

Kerettyei Csemege

8887 Bázakerettye, Petőfi u.6.

(Bázakerettye 75.hrsz.)

140 m2

 

A Bérlemény tulajdonosa, tulajdoni hányada: Bázakerettye Község Önkormányzata, 1/1

 

A Bérlemény használója: Bázakerettye Község Önkormányzata

A Bérlemény jellege: Kiskereskedelem

Hasznosítás jellege: Mellékhasznosítás

Terhelés: Tehermentes

 

Kiíró a fentiek szerint meghatározott bérlendő területet (a továbbiakban: Bérlemény) bocsátja a nyertes pályázó rendelkezésére bolt üzemeltetése céljából. A bérbe vett helyiség csak bolt, illetve hozzá kapcsolódó raktár céljára használható.

 

Kiíró előzetes telefonos egyeztetést követően lehetőséget biztosít a pályázattal érintett helyszín megtekintésére.

 

 1. A bolt üzemeltetésével kapcsolatos elvárások Kiíró részéről

Nyertes Pályázó feladata a bolt – bejelentés-köteles tevékenységet végző kiskereskedelmi tevékenység - folyamatos üzemeltetése. Nyertes Pályázó vendéglátás üzemeltetésére nem jogosult!

 

A bolt működésével kapcsolatban Kiíró minimális elvárásként rögzíti az alábbiakat:

 

 • Pályázó köteles a nyitvatartási időt heti 6 napon biztosítani
 • A boltban kínált termékpalettának - dohányáru kivételével - tartalmaznia kell a 335797/B/1 nyilvántartási számú kereskedelmi nyilvántartás szerinti tevékenységeket.
 • Nyertes Pályázó kötelezettsége az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése és a jogszabályi előírásoknak való folyamatos megfelelés.

 

 

 

 1. Fizetési feltételek

 

Nyertes Pályázó a Bérlemény megtekintése után, annak bérbevételéért és használatáért bérleti díjat, valamint azon felül átalány rezsiköltséget köteles megfizetni Kiírónak.

 

A havonta fizetendő átalány rezsiköltség (villamos energia, víz, szemétszállítás, fűtés).               

Nyertes Pályázó a bérleti díj, valamint az átalány rezsiköltség összegét havi rendszerességgel, a Kiíró által kiállított számla ellenében, banki átutalással, a számla kézhezvételét követő 15 napon belül fizeti meg a Kiíró bankszámlájára. Nyertes Pályázó a fogyasztása után továbbszámlázott közüzemi díjakat, a fent nevezett fizetési határidővel fizeti meg Kiíró részére. Nyertes Pályázó fizetési késedelme esetén Kiíró a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatra tarthat igényt.

 

 • Kiíró a bérleti jogviszony tartama alatt jogosult a megajánlott havi bérleti díjat a KSH által közzétett, előző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékének megfelelően egyoldalúan megemelni – első alkalommal a 2023. évre vonatkozóan közzétett árindex mértékének megfelelően -, továbbá a rezsiátalány összegét a szolgáltatói díjemelés (víz, villany, fűtés, szemétszállítás) mértékének megfelelően egyoldalúan megemelni melyről Bérlőt előzetesen tájékoztatni köteles. 

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje (pályázati határidő)

 

2023. április 28. nap 10 óra 00 perc.

 

Kiíró jogosult a pályázati felhívást a pályázati határidő letelte előtt visszavonni. Pályázó a pályázati határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja a pályázatát. Azon pályázat, amely a benyújtási határidő letelte után érkezett, jelen eljárásban nem vehet részt!

 

 1. A pályázat benyújtásának módja és helye

 

A pályázatot írásban és zárt borítékban kell benyújtani Bázakerettye Község Önkormányzata címére - 8887 Bázakerettye, Fő út 4. - 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton. A borítékon fel kell tüntetni a következőket:

 

 • Pályázó cégbejegyzési okmányokban szereplő neve és címe,
 • „Bolt üzemeltetése Bázakerettye Község Önkormányzata részére”
 • „Pályázati határidő: 2023. április 28. 10 óra 00 perc”
 • „Határidő előtt felbontani tilos!"
 • „Pályázati irat – Csatlós Csilla polgármester kezébe”

 

Amennyiben a boríték nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, a Kiíró nem vállal felelősséget a pályázat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért!

 

Kiíró felhívja a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a postázás előre láthatólag 3-4 munkanapot is igénybe vehet, ezért a pályázat esetleges postai úton történő benyújtása esetén ezt vegyék figyelembe. A fent leírtak miatt határidőn túl érkezett pályázatot Kiíró érvénytelennek nyilvánítja.

 

A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a Pályázót terheli.

 

Személyesen a pályázati anyagokat munkanapokon hétfőtől – csütörtökig: 08.00. – 15.00. óráig pénteken: 08.00. – 11.00. óráig, a bontás napján pedig értelemszerűen 10.00. óráig lehet benyújtani. Kiíró felhívja Pályázó figyelmét, hogy az objektumba való belépés és adminisztráció akár 15 percet is igénybe vehet. Amennyiben a pályázat nem érkezik be a pályázati határidő időpontjáig a 7. pontban megjelölt irodahelyiségbe, úgy a Pályázó pályázata érvénytelen!

 

 1. Pályázati biztosíték

A pályázati eljárásban pályázati biztosíték nem kerül előírásra.

 

 1. A pályázatok felbontásának helye és időpontja, pályázattal kapcsolatos ajánlati kötöttség

 

9.1. A határidőben beérkezett pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontására a Kiíró székhelyének (8887 Bázakerettye, Fő út 4.) Polgármesteri Iroda hivatalos irodahelyiségében kerül sor, 2023. április 28. napján 11 óra 00 perckor.

 

9.2. A pályázatok felbontásánál jelen lehet a Kiíró, a Pályázók, valamint az általuk meghívott, illetve meghatalmazott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői.

 

9.3. A pályázatok felbontásakor Kiíró az alábbi adatokat ismerteti a jelenlévőkkel:

 • a Pályázók nevét és címét,
 • azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

 

9.4. Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtása határidejének lejártától kezdődik, ettől kezdve a Pályázó 60 napig kötve van ajánlatához, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert Pályázóval szerződést köt, vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

 

9.5. A pályázatok bírálata során Kiíró megállapítja, hogy a Pályázók a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelnek-e. Azon Pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból – az indokul szolgáló okok jegyzőkönyvbe vétele mellett – ki kell zárni.

 

9.6. Kiíró – szükség esetén – megadja a hiánypótlás lehetőségét ésszerű határidő biztosításával a Pályázó(k) részére. Kiíró az összes Pályázó számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosít a pályázati kiírásban a pályázat részeként benyújtásra előírt iratok, nyilatkozatok utólagos csatolására, hiányosságok pótlására. A hiánypótlás azonban nem eredményezheti a pályázat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek módosítását. Ugyanazon hiánypótlással érintett hiányosság egyszer hiánypótoltatható!

 

 1. A pályázatok elbírálásának módja

 

 1. Kiíró azzal a Pályázóval köt szerződést, akinek pályázata érvényes és a legmagasabb összegű bérleti díjat tartalmazza. A bérleti díjjal kapcsolatos árajánlatot magyar forintban (HUF) kell megadni. Kiíró a pályázatok bírálata során a megajánlott havi bérleti díj összegeket hasonlítja össze.

 

10.2. Pályázónak pályázatában az alábbi bírálati szempontra kell nyilatkoznia:

 

 • Megajánlott bérleti díj …………… Ft/hó

A Pályázó által ajánlott bérleti díj nem lehet kevesebb, mint 30.000,- Ft/hó. A bérleti díj mentes az adó alól.                 

 

10.3. Amennyiben Pályázó nem nyilatkozik a fenti bírálati szempontra, 0 forintos megajánlást tesz, pályázatában megajánlott bérleti díja nem éri el a Kiíró által meghatározott minimális összeget, illetve nem a bírálati szempontnál meghatározott egységben tesz ajánlatot, úgy az a pályázata érvénytelenségét eredményezi!

 

Felhívjuk a T. Pályázók figyelmét, hogy a bírálati szempontra hiánypótlás nem engedélyezett!

 

10.4. Kiíró amennyiben több Pályázó ajánlata minősül a fentiek szerint a legkedvezőbbnek, abban az esetben a Kiíró ezen Pályázók közül a nyertes pályázatot sorsolással választja ki!

 

 1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja

 

Kiíró a pályázat eredményét az elbírálást – döntést - követő 5 napon belül írásban, elektronikus úton közli valamennyi Pályázóval, valamint az eljárás eredményét honlapján is közzéteszi.

 

 

 

 

12.1. Nyilatkozat ajánlati árról (1 számú melléklet):

 

 • Nyilatkozat arról, hogy pályázó a bérleti díjra vonatkozó ajánlatát annak tudatában teszi meg, hogy az nem tartalmazza a bérlemény működése során felmerülő közüzemi költségeket.
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy Kiíró a bérleti jogviszony minden megkezdett évének első hónapjától a bérleti díjat és az általány rezsiköltséget megemelheti az előző évre vonatkozó KSH irányadó infláció mértékével.

 

12.2. Nyilatkozat bolt nyitvatartási idejéről (5. számú melléklet):

 

 • Nyertes Pályázónak a bolt nyitva tartását munkanapokon napi 8, szombaton napi 4 órában biztosítani kell. Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a bolt nyitva tartását munkanapokon mely időponttól meddig biztosítja, valamint vállalja, hogy a boltot folyamatosan üzemelteti. Nyertes Pályázónak folyamatosan ki kell függesztenie a bolt nyitvatartási idejét a bérlet időtartama alatt!

 

12.3. Aláírási címpéldány/Aláírás minta (7. sz. melléklet):

 

 • Gazdasági társaság Pályázó esetén a cégjegyzésre jogosult és a Pályázatot, illetve a nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintája egyszerű másolatban.

 

A fenti nyilatkozatokat eredetben, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

 

13. A szerződéskötés tervezett időpontja

 

 1. Kiíró az eredményhirdetést követően 5 napon belül a nyertes Pályázóval, vagy visszalépése esetén – amennyiben az eredményhirdetéskor megnevezi – az eljárás második helyezettjével köti meg a jelen pályázati felhívás melléklete szerinti bérleti és üzemeltetési szerződést.  Nyertes Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a

 

 1. Pályázó tudomásul veszi, hogy a jelen pályázat alapján megkötött szerződés az Nvtv. 6. § (8) bekezdése alapján a pályázati kiírástól, illetve a nyertes pályázattól eltérő tartalommal nem módosítható. Jelen korlátozás nem érinti a szerződés rendes felmondásának jogát.

 

 1. A szerződés a mindkét fél részéről történő aláírást követő napon lép hatályba és az attól számított 60 hónapig tart.

 

 1. Hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek

 

 1. Nyertes Pályázó a bérleti és üzemeltetési szerződés megkötését követően a bérleményt nem idegenítheti el, albérletbe nem adhatja, nem terhelheti meg, azt csak rendeltetésének és jelen pályázat tárgyának megfelelően használhatja. Az ingatlanon változtatást csak Kiíró előzetes írásbeli  jóváhagyása esetén eszközölhet.
 2. Nyertes Pályázó az üzemeltetést a szükséges engedélyek birtokában kezdheti el és végezheti.
 3. Nyertes Pályázó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozókat nem vehet igénybe. Pályázó beszállítója nem minősül az alapanyagszállítás tekintetében alvállalkozónak.
 4. A bérlet időtartama alatt szükségszerű tisztasági festést – a festék színének Kiíróval történő egyeztetését követően -, takarítást, keletkező hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását, valamint a Bérlemény karbantartásához szükséges szokásos mértékű munkálatokat a nyertes Pályázónak kell elvégeznie saját költségére. Az időközönként szükségessé váló, Bérleményre vonatkozó, megelőző jellegű rovar- és rágcsálóirtás elvégzésének költségei Bérlőt terhelik!

 

 1. A bérlemény használatáért járó ellenérték teljesítésére vonatkozó fontosabb előírás

 

Kiíró az esedékes havi bérleti díjról, valamint átalány rezsiköltségről a tárgyhónap 10. napjáig számlát állít ki és azt megküldi nyertes Pályázónak. Kiíró által kiállított számlát Pályázó a számla kézhezvételét követő 15 napon belül köteles átutalással kiegyenlíteni a Kiíró számlájára történő utalással.

 

 1. Érvénytelen a pályázat, ha a:

 

 1. Pályázó által megajánlott bérleti díj nem éri el a 10.2. pontban meghatározott, Kiíró által előírt minimum összeget;
 2. Pályázó nem – vagy nem a kiírás szerint - nyilatkozik a bírálati szempontra;
 3. Pályázó a pályázatát késve küldte meg;
 4. Pályázó a 12. pontban előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat a hiánypótlási felszólítást követően sem csatolta vagy a hiánypótlást késve, a hiánypótlási határidő lejártát követően teljesíti;
 5. Pályázó nyilatkozatából kiderül, hogy nem felel meg a pályázati előírás feltételeinek, vagy ha megállapításra kerül (pl.: hatósági nyilvántartások alapján), hogy
 • Pályázó a 2. mellékletben rögzített kizáró okok valamelyikének hatálya alá tartozik;
 • Pályázó nem átlátható szervezet;
 1. Pályázó pályázata nem felel meg a pályázati kiírásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek;
 2. ha a pályázat egyéb módon nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek.

 

 1. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:

 

 1. nem érkezik be pályázat, vagy kizárólag érvénytelen pályázat érkezik be;
 2. Kiíró az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt (Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy jelen pályázatot indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítsa, azt visszavonja).

 

 1. További információk

18.1.  A pályázat összeállításának minden költsége a Pályázót terheli.

 

18.2. A pályázat nyelve: magyar.

 

 

18.3. Kiíró fenntartja a jogát, hogy amennyiben a szerződéskötés a pályázat nyertesével bármely okból – különösen annak visszalépése vagy a szükséges engedélyek hiánya miatt - nem lehetséges, a soron következő helyezést elért Pályázóval kössön szerződést!

 

18.4. Kiíró jelen pályázat kiírásával nem vállal kötelezettséget arra, hogy a legkedvezőbb pályázatot benyújtó Pályázóval szerződést köt. Amennyiben például a pályázatban bemutatott termékkör nem felel meg az általában elvárhatónak vagy Kiíró dolgozói igényeinek, akkor Kiíró mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. Kiíró ezen döntését Pályázó nem kifogásolhatja, illetőleg semmilyen igénnyel nem léphet fel.

 

18.5. Pályázónak jelen felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell pályázatát elkészítenie és benyújtania.

 

18.6. Amennyiben Pályázó pályázatot nyújt be, az jelen pályázati felhívás eljárási szabályainak egyidejű elfogadását is jelenti!

 

18.7. Jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv., az állami vagyonról szóló 2007 évi. évi CVI tv., az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet, valamint Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 7/2012(IV.26.) önkormányzati rendelete rendelkezési érvényesek. Az eljárás eredményeképpen megkötött szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Bázakerettye 2023. április 20.

 

……………………………………

                                                                         Csatlós Csilla

                                                                       polgármester

                                                                       Bázakerettye Község Önkormányzata

 

 

 

„A pályázati felhívás a vonatkozó jogszabályoknak megfelel”       

 


Vissza az előző oldalra!
Bázakerettye Község hivatalos honlapja - Magyar