Elérhetőségek

Bázakerettye Község hivatalos honlapja

Cím: 8887 Bázakerettye,
Fő út 4.
Telefon:
+3693348003
E-mail:
hivatal@bazakerettye.hu
Facebook


Adatkezelési tájékoztatóAdatkezelési Tájékoztató

Bázakerettye Község Önkormányzata

 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

 

Az Adatkezelő megnevezése:

Bázakerettye Község Önkormányzata

Elérhetőségeink:

Postai címünk:

8887 Bázakerettye, Fő út 4.

Email címünk:

hivatal@bazakerettye.hu

Telefonszámunk:

93/348-003

Adatvédelmi tisztviselő neve:

Dr. Szegedi Ágota

Elérhetősége (email címe):

drszegedi.agota@hanganov.hu

 

Tartalom

1.      Bevezető, az adatkezelés alapelvei 3

2.      Az adatkezelés biztonsága. 3

3.      Az Ön jogai 4

4.      Kik ismerhetik meg az adatokat?. 4

5.      Az adatok továbbítása. 4

6.      Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek. 4

7.      Adatkezelési tevékenységeink. 5

7.1        Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek. 5

7.2        Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok. 5

7.3        Közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos adatkezelés. 6

7.4        Közigazgatási feladatellátáshoz (ügyintézéshez) kapcsolódó adatkezelés. 6

7.5        Egészségügyi alapellátás biztosításához kapcsolódó adatkezelés – ellátottak/gondozottak nyilvántartása  8

7.6        Rendezvényen rögzített kép- és videófelvételek. 9

7.7        Térfigyelő rendszer adatai 9

7.8        Szerződéses partnerek adatainak kezelése. 10

7.9        Álláspályázatra jelentkezők adatai 11

7.10     Munkavállalók személyes adatai – személyügyi nyilvántartás. 12

7.11     Munkavállalók személyes adatai – bérszámfejtés. 13

7.12    Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

8.      Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége. 13

 

1.Bevezető, az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink, munkavállalóink és szerződéses partnereink személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységeinkkel összefüggésben folytatott minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak, különösen pedig az alábbiaknak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
 • 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

Az adatkezeléseink során alkalmazott további jogszabályi előírásokról részletes információkat olvashat az adatkezelési tevékenységeinket bemutató alábbi fejezetekben.

Az általunk végzett adatkezelések önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson egyaránt alapulhatnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az önkéntes hozzájárulásán alapuló, illetve a jogszabályban meghatározott, kötelező adatkezelésekkel kapcsolatban információs önrendelkezéshez fűződő jogainak érvényesítését a jelen tájékoztatóban, az alábbiakban részletesen meghatározottak szerint biztosítjuk.

2.Az adatkezelés biztonsága

A személyes adatok kezelésének jogszerűségét és biztonságát az alábbi főbb intézkedésekkel garantáljuk:

 • személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk;
 • kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükségesek;
 • a személyes adatokat kizárólag addig kezeljük, ameddig azok kezelését törvény előírja, illetve lehetővé teszi;
 • a személyes adatokat töröljük, amennyiben további kezelésükhöz az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre vagy ahhoz nincs törvényi jogalap (pl.: ha az adatkezelés célja megszűnik vagy az adatkezelés előzetesen meghatározott időtartama letelik);
 • a személyes adatok kezeléséhez (tárolásához, feldolgozásához, továbbításához, stb.) használt informatikai rendszereink és eszközeink védelméről korszerű, az ismert kockázatokkal arányos informatikai biztonsági megoldások alkalmazásával gondoskodunk, ezek által biztosítva a kezelt adatok illetéktelen hozzáférés, jogosulatlan módosítás vagy törlés, illetve megsemmisülés elleni védelmét;
 • az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz és a papír alapú iratokhoz a hozzáférést munkatársaink számára is engedélyhez kötjük, a jogosultságok kiosztásának alapelve, hogy kizárólag a munkavégzésükhöz szükséges adatokat ismerhetik meg;
 • az iratkezelést zárt területen, védett helyiségeinkben végezzük;
 • a személyes adatok kezelését végző, azokhoz hozzáféréssel rendelkező munkatársaink a munkavégzésük során megismert, tudomásukra jutott információkra vonatkozóan titoktartási kötelezettségükről írásos nyilatkozatot tesznek;
 • a személyes adatok kezelésében, feldolgozásában, illetve azok továbbításban érintett szerződéses partnereink esetében gondoskodunk arról, hogy az adatok biztonságos továbbítására és bizalmas kezelésére vonatkozó szerződéses garanciális feltételek megkötött megállapodásainkban érvényesüljenek.

3.Az Ön jogai

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Amennyiben személyazonossága igazolása nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, ha például azok megváltoztak (pl.: neve, címe, telefonszáma, stb.), vagy amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal fenti elérhetőségeinken!

Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban választ adjunk, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk a válaszadás teljesítését.

4.Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott személyes adatok megismerésére kizárólag munkatársaink, valamint a jogszabályi előírások alapján kijelölt azon közigazgatási szervek jogosultak, amelyek számára adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítése során bizonyos információkat – például az adott ügy intézéséhez szükséges adatokat – kötelesek vagyunk továbbítani.

5.Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képeznek ez alól a törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben előírt kötelező adatszolgáltatások, amelyek esetében azokat az adott közigazgatási szerv, illetve hatósági vizsgálat esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez jogszabályi előírásban meghatározott feladatunk.

Az adatkezelési tevékenységeinket részletesen bemutató következő fejezetekben az adattovábbítás címzettjeiről további információkat olvashat.

6.Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze számunkra fenti elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

 

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám:

+3613911400

Email:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

7.Adatkezelési tevékenységeink

7.1Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk a településünket érintő, a közösség számára jelentőséggel bíró hírekről, eseményekről és rendezvényekről, amelyek kapcsán kép-, illetve videófelvételeket is megjelentetünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az oldalon keresztül közvetlenül vagy közvetett módon végzett adatkezelésekről részletes tájékoztatót talál weboldalunkon.

Az adatkezelés célja:

A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés.

A kezelt adatok köre:

A publikált tartalmakon (felvételeken) szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom törlésének időpontjáig.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk, ugyanakkor a weboldalon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az adott oldalt.

 

7.2Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk.

Az adatkezelés célja:

Az érdeklődők tájékoztatásának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

 • név,
 • email cím,
 • telefonszám,
 • cím (postázási cím).

Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük a megadott adatokat.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

 

7.3Közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos adatkezelés

A működésünkkel, tevékenységünkkel kapcsolatos közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, közzétételi kötelezettségünk teljesítése céljából nyilvánosságra hozzuk.

Közérdekű adatot bárki igényelhet elérhetőségeinken, amelynek teljesítése kapcsán az alábbi adatkezelést végezzük.

Az adatkezelés célja:

A közérdekű adatigénylés teljesítése, valamint az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló közérdekű és közérdekből nyilvános adatigénylés azonosítása, az adatigényléshez kapcsolódó költségtérítés megállapítása és pénzügyi teljesítésének biztosítása, bizonylatolása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (2) bekezdés és 29. § (1b) bekezdés,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A kezelt adatok köre:

 • adatigénylő neve,
 • elérhetőségei (az adatigénylés formájától függően: postázási cím, email cím, telefonszám),
 • igényelt adatok köre,
 • költségtérítés megállapításához kapcsolódó számlázási adatok (név, számlázási cím, adószám)

Az adatkezelés időtartama:

A közérdekűadatigényléssel összefüggésben megadott személyes adatokat az adatigénylés teljesítését követő egy év elteltével töröljük. A költségtérítéssel járó adatigénylések teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje 5, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével töröljük, illetve leselejtezzük és megsemmisítjük a bizonylatokat.

Az adatok továbbítása:

Amennyiben költségtérítés is megállapításra kerül, akkor a közérdekű adatigénylés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) tartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára kötelesek vagyunk átadni.

 

7.4Közigazgatási feladatellátáshoz (ügyintézéshez) kapcsolódó adatkezelés

Ügyfeleink személyes adatait a hivatalos ügyek intézése során, mint például a kérelmek, beadványok kezelése, a támogatások, jogosultságok megállapítása, nyilvántartása, a hatályos jogszabályi előírások alapján kötelesek vagyunk kezelni, melyet jellemzően központi (állami) informatikai rendszerekben végzünk.

Az adatkezelés célja:

Jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre:

Az illetékességi területünkhöz tartozó természetes és jogi személyek (ügyfelek) természetes személyazonosító adatai közül az adott ügyintézéshez, eljáráshoz, illetve nyilvántartáshoz kapcsolódó adatok, pl.:

 • név (cég tulajdonosa, képviselője, kapcsolattartója neve),
 • email cím,
 • születési név,
 • anyja neve,
 • neme,
 • születési hely, idő,
 • családi állapot,
 • állampolgárság,
 • cím (állandó, ideiglenes, székhely, telephely),
 • adószám,
 • TAJ szám,
 • telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
 • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény,
 • a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet. a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról,
 • 17/2015 (II.16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról,
 • 210/2009 (IX.29) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
 • 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről,
 • 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről,
 • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról,
 • 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról,
 • 41/2015. (VII.15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről,
 • 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól,
 • 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól,
 • 57/2013 (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,
 • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
 • 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről.

Az adatkezelés időtartama:

Az üggyel kapcsolatos helyben tárolt és kezelt adatokat minden esetben a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott ideig kezeljük. Ez általában 10 év, de jogszabály ettől eltérő, hosszabb megőrzési időt is előírhat, az állami, központi nyilvántartásokban kezelt adatok megőrzési ideje ettől lényegesen hosszabb is lehet.

Az adatok továbbítása:

Amennyiben az adott ügy elintézése érdekében szükséges, illetve az ügytípus kapcsán például további nyilvántartási vagy statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünk is fennáll, akkor az adatokat az illetékes, jogszabályban meghatározott közigazgatási szervhez, hatósághoz továbbítjuk.

7.5Egészségügyi alapellátás biztosításához kapcsolódó adatkezelés – ellátottak/gondozottak nyilvántartása

A Védőnői szolgálat jogszabályi előírás alapján köteles különböző nyilvántartásokat vezetni a gondozott gyermekekről, illetve adott esetben családtagjaikról (Családgondozási lap, Védőnői eseti nyilvántartás, stb.). Az egészségügyi adatokat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) által üzemeltetett központi informatikai rendszerbe (EVIR: Egységes Védőnői Informatikai Rendszer) kötelesek vagyunk feltölteni.

Az adatkezelés célja:

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (ellátottak, gondozottak nyilvántartása)

A kezelt adatok köre:

Az ellátott/gondozott alábbi adatai:

 • a gondozott és az eltartója személyi adatait (név, születési hely, idő),
 • a gondozott
 • lakóhelyét és az ellátás idején tartózkodási helyét,
 • állampolgárságát,
 • a védőnői ellátás okát, időpontját, ellátás módját és a védőnő további intézkedését személyi adatok,
 • anamnézis,
 • szűrővizsgálatok/státusvizsgálatok,
 • védőoltások adatai,
 • fokozott gondozásba vétel adatai,
 • védőnői látogatások, tanácsadások, intézkedések dokumentációja,
 • a gondozott háziorvosának/házi gyermekorvosának neve, elérhetősége.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

 • az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet.

Az adatkezelés időtartama:

Az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók.

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

Az adatok továbbítása:

A jogszabályi kötelezettség alapján vezetett központi nyilvántartásokhoz kapcsolódó, illetve statisztikai adatszolgáltatások címzettjei (pl.: ÁNTSZ), továbbá jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes felettes szervek (pl.: fenntartó), eljáró hatóságok (pl.: Gyámhatóság) felé kötelesek vagyunk az adatokat továbbítani.

Magyar Államkincstár

 

7.6Rendezvényen rögzített kép- és videófelvételek

Az általunk szervezett rendezvényeken esetenként kép- és videófelvételek is készülhetnek, amelyeket a nyilvánosság tájékoztatása, az adott rendezvény, program, illetve a település népszerűsítése céljából nyilvánosságra hozunk.

A nyilvánosságra hozatal tényéről és helyéről az adott rendezvényről szóló adatkezelési tájékoztatóban minden esetben részletes információkat biztosítunk.

Az adatkezelés célja:

A nyilvánosság tájékoztatása, az adott rendezvény, program, illetve a település népszerűsítése.

A kezelt adatok köre:

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonását (törlés kérése) követően haladéktalanul.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

 

7.7Térfigyelő rendszer adatai

Településünkön közterületi térfigyelő kamerarendszert üzemeltetünk az általános közbiztonság növelése, a lakosság biztonságérzetének növelése, a közterületek rendjének biztosítása, a közterületen található vagyon megóvása, a közterületen megfelelő magatartásra ösztönzés, a felderíthetőség miatt a jogellenes magatartás visszaszorítása, továbbá bűnmegelőzés céljából.

A térfigyelő kamerák adatait, a rögzített felvételeket a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük, azokhoz kizárólag a Közterület-felügyelet fér hozzá.

Az adatkezelés célja:

Közterületen közbiztonság biztosítása, bűnmegelőzés támogatása.

A kezelt adatok köre:

A rögzített felvételeken felismerhetők a megfigyelt közterületre belépő személyek, illetve gépjárművek azonosításához szükséges alábbi adatok:

 • a felvételen látható személyek képmása,
 • a megfigyelt közterületre behajtó gépjárművek rendszáma.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján jogszabályon alapul.

Az adatkezelés időtartama:

A rögzített felvételek törlése a digitális videórögzítő eszköz (DVR) beállításainak megfelelően a jogszabályban előírt 30 nap elteltével valósul meg.

Az adatok továbbítása:

Adattovábbítás a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, illetve büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv megkeresésére vagy adatkérésére, illetve a felvételen szereplő személy kérelmére történhet az eljáró hatóság felé.

 

7.8Szerződéses partnerek adatainak kezelése

Szerződéses partnereink jogi személyek (cégek, vállalkozások), ugyanakkor a céges kapcsolattartói adatok tartalmazhatnak olyan, a természetes személy azonosítására alkalmas információkat (pl.: email cím előtagjában a név), amelyek személyes adatnak minősülnek, az adatkezelés biztonságáról és jogszerűségéről ezek esetében emiatt szintén gondoskodunk.

Az adatkezelés célja:

A szerződéses partnerek nyilvántartása, a partnerekkel való kapcsolattartás biztosítása, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződésen, valamint a számviteli- és adóügyi törvények előírásai szerint jogszabályon alapul az adatkezelés:

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A kezelt adatok köre:

A szerződéses partnerek (jogi személyek), illetve képviselői, kapcsolattartói (természetes személyek) beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, a szerződés jogszerűségének igazolásához, továbbá a számlák- és egyéb pénzügyi bizonylatok kiállításához szükséges adatok közül az alábbi adatok:

 • név (cég tulajdonosa, képviselője, kapcsolattartója neve),
 • cím (székhely, számlázási cím),
 • adószám,
 • email cím,
 • telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A szerződések jogszabályban meghatározott megőrzési ideje 10 év.

A szerződéskötéshez kapcsolódó átláthatósági nyilatkozatok megőrzése a szerződésből eredő követelések elévüléséig tarthat.

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje 5, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével töröljük, illetve leselejtezzük és megsemmisítjük a bizonylatokat.

Az adatok továbbítása:

A teljesítéshez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) tartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára kötelesek vagyunk átadni.

Magyar Államkincstár

 

7.9Álláspályázatra jelentkezők adatai

A szükséges munkaerő biztosítása kiemelten fontos számunkra. A megfelelő szakemberek megtalálása, kiválasztása céljából alkalmanként álláspályázatokat hirdetünk meg.

Az adatkezelés célja:

A feladatellátás folyamatos biztosításához szükséges humánerőforrás biztosítása, a munkakör betöltésére alkalmas (megfelelő kompetenciákkal rendelkező) pályázó kiválasztása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet.

A kezelt adatok köre:

A jelentkezők beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, valamint a munkakör betöltésére való alkalmasságuk előzetes elbírálásához szükséges alábbi adatok:

 • fénykép,
 • vezetéknév/utónév,
 • születési név,
 • anyja neve,
 • neme,
 • születési hely, idő,
 • családi állapot,
 • állampolgárság,
 • állandó lakcím,
 • ideiglenes lakcím (tartózkodási hely),
 • telefonszám(ok),
 • fax,
 • e-mail cím,
 • honlap,
 • önéletrajz,
 • képesítést, szakképzettséget igazoló dokumentumok.

Az adatkezelés időtartama:

A benyújtott álláspályázatok elbírálását, illetve amennyiben az érintett (pályázó) a megadott személyes adatai meghatározott, hosszabb idejű kezeléséhez előzetesen hozzájárult, annak lejáratát követően vagy – amennyiben ezt korábbi időpontban visszavonja – az érintett erre vonatkozó kérésének időpontjában töröljük az adatokat.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

 

7.10Munkavállalók személyes adatai – személyügyi nyilvántartás

Munkatársaink adatait a jogszabályban előírt munkaviszonnyal összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és a humánerőforrás menedzsment feladatok támogatása céljából kötelezően előírt módon kezeljük.

Az adatkezelés célja:

A munkaviszonnyal összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályokon alapul:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet,
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény,
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény.

A kezelt adatok köre:

A munkavállalók természetes személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok:

 • munkavállaló neve;
 • születési helye, ideje;
 • anyja neve;
 • személyi igazolvány száma;
 • állandó és ideiglenes lakcíme;
 • állampolgársága;
 • iskolai végzettsége;
 • szakmai, tanfolyami végzettségei;
 • munkakör, beosztás, telephely, felvétel időpontja;
 • gépkocsivezetői engedélye száma (gépjármű használatára jogosult munkavállalók esetén).

Az adatkezelés időtartama:

A biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig vagyunk kötelesek megőrizni.

Az adatok továbbítása:

A foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz, illetve a munkavédelmi tevékenységekhez szükséges alap adatokat (név, munkakör, beosztás) szerződéses partnereink (üzemorvos, munkavédelmi szolgáltató) felé továbbítjuk.

Munkavállalóink adatait jogszabályi előírás alapján a

Közszolgálati alapnyilvántartás

központi informatikai rendszerbe kötelesek vagyunk feltölteni.

 

7.11Munkavállalók személyes adatai – bérszámfejtés

Az adatkezelés célja:

A munkavállalók bér- és járulékelszámolásának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
 • az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény
 • a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

A kezelt adatok köre:

A munkavállalók bér- és járulékelszámolásához és kifizetéséhez szükséges személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok:

 • munkavállaló neve;
 • adószáma;
 • TAJ száma;
 • bankszámlaszáma;
 • nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagságához kapcsolódó adatok;
 • eltartottjai adatai (név, adószám, TAJ szám);
 • házastársa, élettársa adatai (név, adószám, TAJ szám);
 • munkaköre, beosztása.

Az adatkezelés időtartama:

Munkáltatóként a munkaviszonnyal összefüggő adatokat a hatályos jogszabályi előírások alapján korlátlan ideig kötelesek vagyunk megőrizni.

Az adatok továbbítása:

A bér- és járulékelszámolással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatokat a hatályos adójogi előírásoknak megfelelően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a keresőképtelenség esetén (pl.: táppénz) az egészségbiztosítási ellátásokért felelős Magyar Államkincstár felé kötelesek vagyunk bejelenteni.

 

7.12 Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

Honlapunkon lehetősége van feliratkozni Bázakerettye Önkormányzatának hírlevél szolgáltatására. A feliratkozással önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Bázakerettye Önkormányzata hírlevelet küldjön az Ön része. A hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése, és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja:

Személyes adatait hírlevél küldése céljából kezeljük. Hírlevelünkben Bázakerettye lakosságát érintő hírekről, szolgáltatásokról, programokról valamint egyéb tartalmakról küldünk értesítést.

Az adatkezelés jogalapja:

Hírlevélre történő feliratkozás során hozzájárul, hogy Bázakerettye Önkormányzata a személyes adatait a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Ön, jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásán alapul.

Hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a hírlevélről történő leiratkozással, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét ez nem érinti.

A kezelt adatok köre:

 • név
 • e-mail cím

Az adatkezelés időtartama:

Fenti személyes adatait az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeljük. Amennyiben visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, adatait haladéktalanul és véglegesen töröljük nyilvántartásunkból.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

Tájékoztatás adatkezelésről, a személyes adat helyesbítése:

Önnek joga van tájékoztatást kérni személyes adatairól úgy, hogy a hirlevel@bazakerettye.hu e-mail címen adminisztrátorunkkal felveszi a kapcsolatot.

Ilyen igény bejelentése esetén tájékoztatást adunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés módjáról, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Ezen kívül Ön jogosult arra is, hogy a kezelt adatok kijavítását kérje tőlünk.

Adatkezelés megszüntetése: A hírlevelekről a levelek alján található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva tud leiratkozni. Emellett írásban, a fent megjelölt kapcsolattartási email címen, vagy postai úton kérheti az adatkezelés megszüntetését, vagy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy adatkezelés megszűntetésére irányuló kérését haladéktalanul teljesítsük.

 

8. Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt.

Amennyiben a módosítás az Ön személyes adatainak kezelését is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését – a törvényben előírt kötelező adatkezelések kivételével – felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

 

Kelt: Bázakerettye, 2020. március 3.

 

Bázakerettye Község hivatalos honlapja - Magyar